biubiuff

我决定 放弃你了

                              22:30
“我感觉你有点疯疯癫癫的
“一直都是”

                                    “是不是觉得我神神叨叨的”
“是啊”

                                    “难怪你不愿意理我”

“      因为我觉得都无关紧要啊”评论